Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie - rok 2017

SZANOWNI RODZICE!
REKRUTACJA TRWA!

Obecne Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie przekształcone od 1 września 2017 roku w Szkołę Podstawową nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego ogłasza:

 

Nasza szkoła oferuje:
 • planujemy naukę w mało licznych klasach,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów dzięki monitoringowi korytarzy szkolnych i otoczenia szkoły (posiadamy certyfikaty: „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, „Chronimy dzieci”, „Nauczyciel z klasą”, „Szkoła humanitarna”, „Szkoła dialogu”, „Szkoła dobrze zaprojektowana”),
 • wszystkie pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny (projektory, tablice interaktywne, telewizory…),
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych rozwijających indywidualne zdolności uczniów,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • specjalistów w zakresie:
      - doradztwa zawodowego,
      - terapii pedagogicznej,
      - rewalidacji,
      - logopedii,
      - instruktorów sportu,
 • bardzo dobrą bazę sportową (dużą halę z siłownią, salę gimnastyczną),
 • nowoczesną czytelnię,
 • bibliotekę z centrum multimedialnym,
 • gabinet pielęgniarki zapewniający opiekę profilaktyczną i medyczną,
 • stołówkę  z gorącymi posiłkami przygotowanymi na miejscu,
 • dostęp do dziennika elektronicznego.

Ponadto:

dla uczniów klas pierwszych szkoła zapewnia:

 • wydzieloną część budynku tylko dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej,
 • sale dydaktyczne wyposażone w nowe meble dostosowane do wzrostu dzieci, sprzęt audiowizualny, nowoczesne pomoce dydaktyczne…
 • świetlicę szkolną,
 • toalety, łazienki i szatnię dostosowane do wieku dzieci,

 

dla uczniów klas czwartych i siódmych szkoła zapewnia:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną posiadającą duże doświadczenie w pracy z młodzieżą w wieku dorastania, szczególnie w nauczaniu „nowych” przedmiotów np. fizyki, chemii, biologii, geografii,
 • nauczycieli z pasją, współpracujących z młodzieżą w wielu dziedzinach i aktywnie włączających się w działania samorządu uczniowskiego,
 • w pełni wyposażone pracownie przedmiotowe, zwłaszcza do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,
 • laboratoria językowe.


Podążając śladem patrona szkoły dra Józefa Ostaszewskiego, kładziemy nacisk na wychowanie patriotyczne i regionalne, rozwijamy wrażliwość społeczną poprzez akcje charytatywne, kiermasze, działalność wolontariatu i inne. Organizujemy seminaria, spotkania z ciekawymi ludźmi, festyny, rajdy, wycieczki, biwaki. Odnosimy sukcesy w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Współpracujemy z Rodzicami w procesie edukacji.


Zobacz nasz kanał na YouTube